Przekształcamy się w fundację

W ostatnim czasie coraz częściej wychodzimy w naszych artykułach poza tematy dotyczące samej tylko gminy Mszczonów. Aktualną sytuację w kraju, stan epidemii i związane a tym nie zawsze zgodne z prawem działania władz publicznych trudno przecież omawiać tylko z wąskiej gminnej czy nawet powiatowej perspektywy. Sprawia to, że dotychczasowe ramy naszej działalności, skupiającej się na społecznej kontroli lokalnej władzy – głównie gminnej, stały się ostatnio dla nas nieco za ciasne. Przyspieszyło to podjęcie decyzji, którą rozważaliśmy już od pewnego czasu, a mianowicie decyzji o założeniu fundacji, która działałaby w szerszym zakresie.
Fundacje mają nieco większe uprawnienia, niż te, które przysługiwały nam dotychczas jako prasie – pod pewnymi warunkami mogą na przykład uczestniczyć w postępowaniach sądowych i administracyjnych na prawach strony, gdy przedmiot postępowania jest zgodny z celami statutowymi fundacji. Organizacja społeczna ma także prawo zaskarżania postanowień prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia w sprawach, w których złożyła zawiadomienie, choćby nie była stroną pokrzywdzoną. Gdybyśmy wcześniej mieli fundację, teoretycznie byłoby teraz sporu z Prokuratorem o dostęp do dokumentów (teoretycznie, bo jest pewien spór w doktrynie, czy fundacje są organizacją społeczną – za takim traktowaniem fundacji opowiedział się jednak swego czasu Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II OPS 4/05). Wszystko to razem sprawia, że zinstytucjonalizowana forma naszej działalności może się okazać dla nas korzystniejsza w czasach, gdy różnego rodzaju władze publiczne coraz bezczelniej naruszają prawa obywateli.

Co dalej z „Echem Mszczonowa”?
Cele założonej przez nas Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” są tak skonstruowane, żeby można było dalej prowadzić działalność w taki sposób, jak do tej pory, oraz dodatkowo rozszerzyć ją o interesujące nas zagadnienia niemieszczące się w profilu lokalnej gazety. Cele statutowe zdefiniowaliśmy następująco:

 • propagowanie standardów państwa prawa

 • działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich

 • monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem poszanowania praw obywateli

 • zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje publiczne

 • wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela

 • działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia publicznego

 • działalność na rzecz wolności prasy i środków masowego przekazu oraz swobody wypowiedzi

 • monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji samorządowych pod względem poszanowania interesu lokalnych społeczności

 • upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz instytucji rządowych i samorządowych

 • podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa

 • pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi

 • prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej

„Echo Mszczonowa” nadal pozostanie gazetą lokalną, bo taka formuła się sprawdza. Dla czytelników zainteresowanych wyłącznie lokalnymi sprawami zmiana jest więc czysto techniczna: zmienia się wydawca gazety – będzie nim Fundacja. Wydawanie „Echa Mszczonowa” będzie jednym ze sposobów realizacji celów statutowych. Dodatkowo na oddzielnej stronie internetowej Fundacji będziemy informować o innych działaniach, niemieszczących się w profilu gazety.

Aspekt finansowy
Założenie fundacji sprawia, że pojawiła się możliwość transparentnego wspierania naszej działalności. Nasze koszty wprawdzie nie są duże, ale zawsze jakieś są, a wiadomo, że im więcej funduszów mieć będziemy, tym więcej będziemy mogli zdziałać. W związku z tym, jeśli ktoś wyraża chęć wspierania „Echa Mszczonowa” czy szerzej Fundacji, to pojawiła się możliwość wpłacenia nam darowizny na cele statutowe. Niestety nie ma możliwości przekazania nam 1% podatku, darowiznę można jednak odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.
Uprzedzając pytania informujemy, że statut Fundacji przewiduje możliwość wynagradzania członków Zarządu za działania merytoryczne. Aktualnie jednak Zarząd podjął uchwałę, że wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za działalność pozaprasową, a więc na przykład występowanie przed sądem lub udział w konsultacjach społecznych. Zdecydowana większość naszej działalności pozostaje więc działalnością pro bono.