Rewizja po żyrardowsku

Foto: Echo Mszczonowa

Jak donosi Życie Żyrardowa, w radzie powiatu doszło do wykrycia poważnej nieprawidłowości. Oto bowiem okazało się, że radny Krzysztof Rdest od dwóch lat zasiada jednocześnie w zarządzie powiatu, jak też i w powołanej do kontroli tegoż zarządu komisji rewizyjnej. Stanowi to oczywiste naruszenie art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który to przepis głosi:

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.

Na problem zwróciła uwagę na ostatniej sesji rady powiatu w dniu 30 czerwca radna Beata Sznajder. Przy okazji udzielania zarządowi absolutorium radna w pewnym momencie zadała fundamentalne pytanie, czy prawidłowe pod względem prawnym jest, żeby radny Rdest sam opiniował swoją działalność w zarządzie i czy w związku z tym uchwała o absolutorium jest ważna. Przewodniczący rady Klaudiusz Stusiński skonsultował się w tej sprawie z radcą prawnym Joanną Pieńkowską, która stwierdziła, że skoro uchwały dotyczące składu zarządu i komisji nie były kwestionowane przez właściwe organy, to nadal są w obrocie prawnym, zaś zgodność z prawem uchwały o udzieleniu absolutorium będzie dopiero badana przez wojewodę. Przewodniczący Stusiński uznał sprawę za wyjaśnioną i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.My sprawy za wyjaśnioną nie uważamy, a co więcej jesteśmy zdania, że o nieprawidłowości należy zawiadomić organ nadzoru, jakim w stosunku do rady powiatu jest wojewoda. Przede wszystkim dlatego że zabrakło nam na wspomnianej sesji jakiejś jasnej deklaracji ze strony radnych, że problem nieprawidłowego składu komisji zostanie naprawiony. Oglądając obrady sesji odnieśliśmy wrażenie, że rada po prostu wzruszyła ramionami i uznała, że to nie jej sprawa i niech się martwi wojewoda. A przecież mamy tutaj do czynienia ze sprawą niełatwą do wykrycia także i przez wojewodę, bo skład osobowy zarządu powiatu i komisji powoływano z dwuletnim odstępem. Radny Krzysztof Rdest został członkiem komisji rewizyjnej już na początku kadencji za sprawą uchwały Rady Powiatu z 12 grudnia 2018 roku, zaś członkiem zarządu powiatu został po odwołaniu Beaty Sznajder z funkcji starosty – za sprawą uchwały Rady Powiatu z dnia 25 września 2020 r.. Wojewoda, który otrzymał do kontroli uchwałę rady o powołaniu Krzysztofa Rdesta na członka zarządu, nie porównywał już tej uchwały ze starszą o dwa lata uchwałą o powołaniu składu komisji rewizyjnej. Zauważamy w tym miejscu, że o ile wojewoda istotnie jest organem właściwym do badania zgodności z prawem uchwał rady, to również i sama rada powinna jednak dochowywać należytej staranności i zwracać uwagę na skład powoływanych przez siebie organów. Gdyby zresztą oczekiwać takiej kontroli wyłącznie od wojewody, można by dojść do wniosku, że wojewoda powinien każdorazowo sprawdzać też na przykład obywatelstwo powołanych członków zarządu, gdyż zgodnie z ustawą w zarządzie powiatu może zasiadać tylko obywatel polski. W naszej ocenie należy zatem założyć, że po stronie samej rady, a także i poszczególnych radnych w pewnym zakresie leży obowiązek weryfikacji swoich własnych działań.

Nie wyciągalibyśmy jednak aż tak daleko idących wniosków jak Życie Żyrardowa i nie podawalibyśmy w wątpliwość wszystkich uchwał, jakie podejmował zarząd powiatu od 2020 roku. W naszej ocenie nieprawidłowy jest bowiem nie skład zarządu, ale komisji rewizyjnej, więc jeśli już, to należałoby kwestionować ustalenia komisji (co może się przełożyć na ważność niektórych uchwał rady). Jeżeli bowiem rada wydała dwie uchwały (o składzie komisji i składzie zarządu), sprzeczne ze sobą w świetle ustawy, to należałoby zastosować tak zwane reguły kolizyjne i uznać, że norma prawna wprowadzona później uchylę normę wcześniejszą. Radny Rdest jest zatem pełnoprawnym członkiem zarządu, nie powinien jednak zasiadać w komisji. Jest to jednak temat do rozważań dla wojewody.
Aby jednak wojewoda mógł zająć się sprawą, należało go o tym zawiadomić. W tym celu skierowaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego skargę na nieprawidłowe działanie Rady Powiatu Żyrardowskiego. Do skargi załączyliśmy też – dla lepszego oglądu sprawy przez wojewodę – wspomniany artykuł Życia Żyradowa (którego wszakże nie publikujemy w naszej gazecie ze względu na ochronę praw autorskich).


Skargę wysłaliśmy także do wiadomości Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, gdyż organ ten zgodnie z art. 70 ustawy – Prawo o prokuraturze ma również możliwość podjęcia pewnych działań administracyjnych zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem:

Jeżeli uchwała lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w przypadku uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do sądu administracyjnego.


Chcemy w tym miejscu jasno powiedzieć, że nie mamy żadnych powodów, żeby podejrzewać radnych o jakąkolwiek działalność przestępczą. Sprawą zajmujemy się wyłącznie pod kątem administracyjnym i dążymy do przywrócenia zgodnego z prawem składu organów powołanych przez radę.

Aktualizacja
W dniu 3 sierpnia 2022 r. radny Krzysztof Rdest został odwołany z funkcji członka Komisji Rewizyjnej na skutek złożonej przez siebie rezygnacji. Odpowiedź z prokuratury otrzymaliśmy dopiero w listopadzie 2022 r. Z nadesłanego pisma wynika, że Wojewoda Mazowiecki wystąpił do przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego o usunięcie nieprawidłowości. Odpowiedzi z urządu wojewódzkiego jednak nie otrzymaliśmy, co stanowi naruszenie art. 237 § 3 k.p.a. przez Wojewodę Mazowieckiego. Poniżej zamieszczamy pismo z prokuratury: